Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

VŠEOBECNÉ NARIADENIE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)


v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)


Identifikácia PREVÁDZKOVATEĽA:

LIVING PRO, s. r. o., so sídlom: Dolné Rudiny,Budova RONDEL OFFICES 2956/3 Žilina 010 01, IČO: 52006140, Zapísaný v obchodnom registri: obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:71070/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo „realitná kancelária“).

tel. kontakt: +421 948 278 777 e-mail: info@livingpro.sk

Prevádzkovateľ nemá vymenovaného zástupcu ani nemá poverenú zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).Osobným údajom sa rozumie informácia, týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ktorým je: meno, priezvisko, dátum narodenia; identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, lokalizačné údaje — adresa; genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby; údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby; údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; online identifikátor — fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory).Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zásadou zákonnosti, zásadou obmedzenia účelu, zásadou minimalizácie osobných údajov, zásadou správnosti, zásadou minimalizácie uchovávania, zásadou integrity a dôvernosti a zásadou zodpovednosti.Prevádzkovateľ spracováva najmä tieto kategórie osobných údajov
a) identifikačné: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, fotografia
b) kontaktné údaje: adresa trvalého alebo iného pobytu, adresa miesta podnikania, číslo zápisu v registri, kde je podnikateľ zapísaný, IČO, telefónne čísla, e mailové adresy.Prevádzkovateľ získava osobné údaje pri uzatváraní zmlúv, pri úkonoch, ktoré súvisia s uzatváraním zmlúv (napr. zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) a realizáciou zmlúv, ako aj z verejne dostupných zdrojov (verejné registre).Účely a právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby: Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou , podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je vybavenie a plnenie, resp. výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a zákonných predpisov, ktoré sa na daný zmluvný vzťah vzťahujú. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani ju následne plniť.


a) Spracovanie údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy – najmä uzatvorenie kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, rezervačnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní predaja, kúpy, nájmu, zmluvy o zložení zálohy, zmluvy o budúcej zmluve, zmluvy o započítaní pohľadávok, vypracovanie odovzdávacieho protokolu, dokumentov pre katastrálne konanie, vypracovanie informácie pre spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov. Ďalej najmä príprava príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok alebo iných práv vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy.b) Vypracovanie záznamu o obhliadke — oprávneným záujmom realitnej kancelárie je v tomto prípade riadny a nerušený výkon podnikateľskej činnosti, ktorú by nebolo možné vykonávať v prípade, ak by nebolo možné spracovať osobné údaje potencionálnych záujemcov o kúpu/ nájom nehnuteľnosti, ktoré sprostredkúva realitná kancelária z dôvodu preukazovania, že konkrétny obchod sprotredkovala.

c) Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, najmä: • vykonávanie starostlivosti o klienta v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, • evidencia pošty, správa registratúry, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.

d) Marketingová a reklamná činnosť prevádzkovateľa – v prípade súhlasu Dotknutej osoby.Príjemcovia osobných údajov


Prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov, t.j. napr. fyzické alebo právnické osoby, ktoré sprostredkovateľovi poskytujú IT služby, realitní makléri spolupracujúci s prevádzkovateľom na základe mandátnej zmluvy a fyzické alebo právnické osoby, ktoré zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov – externé advokátske kancelárie, resp. advokáti. Sprostredkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené nariadením a zákonom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude prevádzkovateľ v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvaný na poskytnutie týchto osobných údajov.Doba uchovávania osobných údajov:


Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu po dobu splnenia povinností zo zmluvy a v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.Práva dotknutej osoby:


- Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k jej osobným údajom.

- Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia GDPR) Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné alebo ak došlo k ich zmene, či je potrebné ich doplniť. Žiadosť o výmaz môže Dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

- Právo na vymazanie (zabudnutie) (čl. 17 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie jej osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov: • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne, • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Žiadosť o výmaz prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, • na splnenie zákonnej povinnosti, • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: • len so súhlasom Dotknutej osoby, • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

- Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

- Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie (čl. 21 Nariadenia GDPR) Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov vrátane profilovania. Ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ už jej osobné údaje na tieto účely nesmie spracúvať. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

- Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môže Dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov dotknutých osôb.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 02.02.2022