Porovnať nehnuteľnosti

Porovnaj

Nenašli sa žiadne nehnuteľnosti na porovnanie.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPROSTREDKOVANIA PREDAJA, PRENÁJMU A KÚPY NEHNUTEĽNOSTÍ A PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB


Tieto podmienky sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu Rady č. 2011/83/UÚ z 25 októbra 2011 o právach spotrebiteľov, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a najvyššími štandardami korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania (ďalej len „Podmienky“ alebo len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľností, vyplývajúce z uzatvorenej Dohody o sprostredkovaní (ďalej aj ako „Dohoda“), ktoré časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody, Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia ustanoveniami Dohody, ustanoveniami týchto Podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Dohody majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok.

2. Právne vzťahy upravené týmito Podmienkami sa upravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.Článok II.

VÝKLAD POJMOV


Pojmy uvedené v tomto Článku veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch, ktorých sa tieto Podmienky týkajú, význam uvedený v tomto Článku, pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo v iných dokumentoch uvedené inak.Dohoda o sprostredkovaní- (sprostredkovateľská zmluva), na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na Nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením Sprostredkovateľa.

Nájomná zmluva- zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného užívania

Nehnuteľnosť- nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v zákone č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon a ktorá je predmetom Zmluvy o sprostredkovaní.

Paušálna náhrada výdavkov- paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmá výdavky za inzerciu a zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej asistencie poskytnutej advokátskou kanceláriou. Ak sa Strany nedohodli inak, paušálna náhrada výdavkov je vo výške osemdesiatich percent z hodnoty provízie Sprostredkovateľa, ktorá je určená v Zmluve o sprostredkovaní. Strany vyhlasujú, že takto určená Paušálna náhrada výdavkov je dostatočná a primeraná.

Nevýhradné sprostredkovanie- forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom alebo si zabezpečiť uzatvorenie samotnej Zmluvy aj svojpomocne. Na nevýhradné sprostredkovanie sa ustanovenia 7.3. a bodu 10.4. týchto Podmienok nevzťahujú.

Obhliadka: je sprevádzanie potenciálnych kupujúcich, záujemcov v priestoroch predávanej alebo ponúkanej nehnuteľnosti a zodpovedanie ich otázok. Je výslovne zakázané robiť si počas obhliadky vlastné fotografie.

Realitné služby- sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti.

Strana (v množnom čísle Strany)- zmluvná strany (strany) Zmluvy, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca.

Vážny dôvod- taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Zmluve alebo Podmienkach. Medzi Vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, hospitalizácia Strany na dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamo rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Zmluvy vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

Výhradné sprostredkovanie- forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Zmluva o sprostredkovaní. Ak sa Strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr iného sprostredkovateľa ) alebo svojpomocne Ustanovenia bodu 7.3. a bodu 10 4. týchto Podmienok sú účinné a pre obe Strany Zmluvy závázné len počas obdobia trvania výhradného sprostredkovania.

Záujemca- zmluvná strana Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá je tak označená aj v Zmluve o sprostredkovaní.

Zmluva- Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti, Kúpna zmluva alebo Nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Záujemcom a treťou osobou. Pod pojmom zmluva sa rozumie akákoľvek aj iná nepomenovaná zmluva, resp dohoda z ktorej vyplývajú vzájomné práva a povinností.


Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti- akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti.


Článok III.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Dohode o sprostredkovaní.

2. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky

3. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmá skutočnosti ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

4. Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi, je uvedený v Dohode o sprostredkovaní.

5. Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých Zmlúv.
Článok IV.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA pri spotredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti

1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

2. Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľovi Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií.

3. Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zavazuje:

(A). kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zničením,

(B). pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,

(C). navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti v vykonávaním činností podľa Dohody, pričom je povinný dbať na to, aby počas návštevy/ obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti a/ alebo majetku Záujemcu v tejto Nehnuteľnosti žiadna škoda,

(D). pri odchode Nehnuteľnosť starostlivo uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu

4. Prevzatie kľúčov potvrdia Strany v preberacom protokole.Článok V.

POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA pri spotredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti

1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby - vlastníkov Nehnuteľnosti, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.

2. Strany sa dohodli, že v prípade záujmu kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu a v prípade záujmu o nájom Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného vrátane ceny energií.Článok VI.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU

1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva z Dohody o sprostredkovaní.

2. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Zmluvu.

3. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebujú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Dohody o sprostredkovaní.

4. Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu Dohody o sprostredkovaní.Článok VII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti1. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú obhliadku Nehnuteľnosti. Záujemca je zároveň povinný na vyžiadanie predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.

2. Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa (ďalej iba „Maklér“), súdnych znalcov a iných odborne zdatných osôb a umožniť im vykonanie všetkých úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.

3. Ak bolo Stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie, Záujemca sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného sprostredkovania neuzavrie zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu Nehnuteľnosti. V opačnom prípade sa Záujemca zavazuje uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je 100% zo sumy provízie. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, keďže Sprostredkovateľ v prípade výhradného sprostredkovania vynakladá výrazne vyššie výdavky na inzerciu a súvisiace služby.

4. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 7.3. je splatná na účet Sprostredkovateľovi najneskôr v lehote do 10 od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.

5. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.


Článok VIII.

POVINNOSTI ZÁUJEMCU pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti


1. Ak Sprostredkovateľ vykoná so Záujemcom obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou (napr iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke so Sprostredkovateľom, v opačnom prípade platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi neznáma.
Článok IX.

USTANOVENIA O PROVÍZII


1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Zmluvy, ak nie je v Dohode o sprostredkovaní dohodnuté inak.

2. Provízia je splatná pri podpise Zmluvy, ak nie je v Dohode o sprostredkovaní dohodnuté inak.

3. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Záujemca je oprávnený vyplatiť províziu v hotovosti len oprávnenej osobe Sprostredkovateľa.
Článok X.

USTANOVENIA O PROVÍZII pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti


1. Ak je predmetom sprostredkovania predaj alebo prenájom Nehnuteľnosti výška provízie Sprostredkovateľa je určená v Dohode o sprostredkovaní. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

2. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj alebo prenájom Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú Dohode o sprostredkovaní, ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v Dohode o sprostredkovaní, ak sa Strany nedohodli inak.

3. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobu, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

4. V prípade, ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté výhradné sprostredkovanie pri predaji alebo prenájme Nehnuteľnosti a Záujemca uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinného výhradného sprostredkovania alebo ak Záujemca bez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, zavázuje sa Záujemca uhradiť Sprostredkovateľovi Paušálnu náhradu výdavkov vo výške 100% z výšky provízie. Strany vyhlasujú, že výška Paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu Sprostredkovateľa pri výhradnom sprostredkovaní primeraná.

5. Paušálna náhrada výdavkov určená v bode 10.4. je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 10 dní od doručenia výzvy adresovanej Záujemcovi.
Článok XI.

USTANOVENIA O PROVÍZII pri sprostredkovaní kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti


1. Ak je predmetom sprostredkovania kúpa alebo nájom Nehnuteľnosti, výška provízie je určená v Dohode o sprostredkovaní. Strany prehlasujú, že tento spôsob dojednania sprostredkovateľskej provízie je dostatočne zrozumiteľný a určitý.

2. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Zmluvu s treťou osobu, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy (napr. tak, že s touto osobou vykonal obhliadku Nehnuteľnosti vo vlastníctve tejto osoby). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je blízkou osobou k osobe, ktorú označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto Zmluvy.

3. V prípade sprostredkovania kúpy alebo nájmu Nehnuteľnosti ostáva nárok na províziu Sprostredkovateľovi zachovaný aj v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu na takú Nehnuteľnosť, ktorá mu bola predstavená Sprostredkovateľom, hoci jej parametre sú odlišné od tých, ktoré Záujemca ako požadované uviedol Sprostredkovateľovi alebo boli definované v Dohode o sprostredkovaní.

4. Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Zmluvy o sprostredkovaní zálohu na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.
Článok XII.

DORUČOVANIE


1. Písomnosti sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode o sprostredkovaní, prípadne na inú adresu, ktorú táto Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená.

2. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom (na adresy uvedené v Dohode o sprostredkovaní) alebo telefonicky. Druhou Stranou vyjadrený súhlas v e-mailovej správe sa považuje za doplnenie alebo zmenu Dohody o sprostredkovaní. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší dátum doručenia.

3. Strana, ktorá zmenila svoju adresu, je povinná bez zbytočnosti informovať druhú Stranu.
Článok XIII.

ZÁNIK DOHODY O SPROSTREDKOVANÍ


1. Dohoda o sprostredkovaní zaniká splnením jej predmetu, dohodou strán, písomnou výpoveďou, príp. Zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

2. V prípade, ak si Strany v Dohode o sprostredkovaní dojednali nevýhradné sprostredkovanie, je každá zo zmluvných strán oprávnená zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať, ak nie je dohodnuté inak.

3. V prípade, ak si Strany v Dohode o sprostredkovaní dojednali výhradné sprostredkovanie, môže niektorá zo zmluvných strán túto zmluvu vypovedať najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo výhradné sprostredkovanie dojednané, a pred uplynutím tejto doby iba v prípade, ak je Sprostredkovateľ preukázateľne nečinný.

4. Výpoveď je účinná dňom doručenia písomnej výpovede druhej Strane, príp. neskorším dňom, ak je vo výpovedi uvedený neskorší deň.
Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Dohoda o sprostredkovaní je uzatvorená na dobu neurčitú.

2. Dohoda o sprostredkovaní nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

3. Dohoda o sprostredkovaní je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán. Akékoľvek zmeny a dodatky je možné vykonať iba po dohode strán a výlučne v písomnej podobe.

4. Záujemca berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Záujemca udeľuje svoj súhlas na použitie všeobecných údajov o Nehnuteľnosti a fotodokumentácie Nehnuteľnosti za účelom inzercie v tlačených médiách, Internete a pod.

6. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody o sprostredkovaní uzavretej medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, a sú pre obe Strany závázné. Právne vzťahy z nej vyplývajúce sa spravujú Podmienkami účinnými v čase uzatvorenia Dohody o sprostredkovaní.

7. Dohoda o sprostredkovaní a Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.